GOPS Zakrzew

Doradca zawodowy

Gmina Zakrzew/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakrzewie - POSZUKUJE DO WSPÓŁPRACY DORADCĘ ZAWODOWEGO do prowadzenia warsztatów grupowych

logo kapital ludzki

Projekt „Zdobywaj wiedzę a zdobędziesz pracę” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

Gmina Zakrzew/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakrzewie Zakrzew 51

w ramach realizowanego projektu systemowego

„Zdobywaj wiedzę a zdobędziesz pracę”

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Aktywnej Integracji Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, skierowanego do 15 osób, bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo lub zatrudnionych w rolnictwie

 

POSZUKUJE DO WSPÓŁPRACY DORADCĘ ZAWODOWEGO

do prowadzenia warsztatów grupowych dla 15 uczestników projektu

 1. Forma zatrudnienia : umowa zlecenie.
 2. Termin zadania: harmonogram realizacji usługi będzie ustalony indywidualne ze specjalistą;
 3. Planowany termin realizacji: maj 2011r.
 4. Ilość godzin : 4 godziny zegarowe, w tym:
 • warsztaty grupowe: 4 godziny w podziale na 2 spotkania po 2 godziny

 

 

5. Zakres wykonywanych zadań:

 • prowadzenia warsztatów/treningów w zakresie nabycia umiejętności poruszania się po rynku pracy, przygotowania do efektywnego poszukiwania pracy poprzez nabycie umiejętności sporządzania dokumentów aplikacyjnych oraz prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z treningiem autoprezentacji;
 • dokumentowanie zajęć w prowadzonym dzienniku;
 • sporządzanie listy obecności na zajęciach;
 • sporządzenie ankiety ewaluacyjnej z każdym z uczestników (na pierwszym i ostatnim spotkaniu);

6. Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe o specjalności poradnictwo zawodowe lub doradztwo zawodowe  lub wykształcenie wyższe i ukończone studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego;
 • znajomość metod i technik poradnictwa zawodowego;
 • doświadczenie w pracy jako doradca zawodowy (min. 3 lata);
 • praktyczna znajomość zagadnień związanych z tematem bezrobocia;

7. Mile widziane :

 • dobra znajomość pakietu Office oraz obsługi poczty elektronicznej;
 • komunikatywność;
 • umiejętności interpersonalne;
 • odpowiedzialność, sumienność, zaangażowanie.

8. Miejsce realizacji wszystkich zajęć: wyznaczone pomieszczenia należące do zasobów Gminy Zakrzew.

Osoby zainteresowane proszone są o złożenie następujących dokumentów w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zakrzewie (pok. 4) w terminie do 15.04.2011 r. w dni robocze w godzinach od 7.30 do 15.30.

Wymagane dokumenty:

1. Aktualne CV

2. List motywacyjny

3. Kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje i przebieg pracy zawodowej(do wglądu)

4. Oferta cenowa zleceniobiorcy zawierająca proponowane wynagrodzenie za wykonanie zadania (załącznik nr 1)

Dokumenty, które wpłyną do GOPS po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy

dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia

1997 r. o ochronie danych osobowych(Dz.U. z 2002 roku Nr101, poz. 926 ze zmianami)

 

Złożonych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po trzech miesiącach od dnia zakończenia naboru podlegają zniszczeniu.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zakrzewie zastrzega sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi oferentami.

Treść ogłoszenia została umieszczona na tablicy ogłoszeń Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie oraz na stronie www.gops-zakrzew.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 48 610-54-88  od poniedziałku do piątku od 8.00 do 14.00

 

Załącznik nr 1

 

 

 

….....................................................                                                                        …................................................

(Wykonawca)                                                                                                                              (miejscowość i data)

OFERTA

Oferuję wykonanie usługi doradztwa zawodowego, zgodnie z ogłoszeniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zakrzewie. Zakrzew 51 w ramach realizacji projektu systemowego „Zdobywaj wiedzę a zdobędziesz pracę”

Wykonawca usługi zobowiązuje się do:

- wykonania usługi w terminie wyznaczonym przez GOPS

 

Oferuję cenę brutto za godzinę…..................................zł

Słownie: złotych brutto: …..............................................................................................................


MENU

Popularne

Dodatki mieszkaniowe

Informacje

Świadczenia informacje